2010/10/31

shooting with my friend Katka

it was such a pleasure to work with her...she's amazing :) and I'm in love with the first photo, the autumn sun is incredible. what is your favourite one? :)
fotit ji byla radost...je skvělá :) největší radost mám z té první fotky, podzimní slunce je opravdu neuvěřitelné. a která se líbí vám? :)2010/10/30

little universes

yesterday I bought these beautiful beads...they look like little universes, don't you think? :)
I also bought beading pliers and tried to create a ring. I'm not a very patient type, but it was fun. and now I'm planning to make matching earrings!
(yay, I may have future original christmas presents for my friends!)
včera jsem si koupila tyto krásné korálky...vypadají jako malé vesmírky, nemyslíte? :)
také jsem si koupila ketlovací kleště a zkusila vytvořit prstýnek. nejsem zrovna trpělivý typ, ale bavilo mě to. a teď plánuju udělat ladící náušnice!
(jupí, možná mám budoucí originální vánoční dárky pro své kamarádky!)


2010/10/27

past few days

- I had an amazing "pickled camembert with a story" in my favourite bar Krásný ztráty while playing the game "black stories" with my friends.
- měla jsem úžasný "nakládaný hermelín s příběhem" v mých oblíbených Krásných ztrátách zatímco jsem hrála hru "černé historky" s mými přáteli.

- I had a shooting with my beautiful friend. a weird man came to us and made a photo of her too with his phone. he said "unbelievable!" all the time. and he also admited that my photos will be be better than his :D
- měla jsem focení se svou krásnou kamarádkou. přišel za námi divný chlápek a taky si ji vyfotil svým mobilem. celou dobu říkal "neuvěřitelné!". a také uznal, že moje fotky budou zřejmě lepší, než ta jeho :D

- I met the sweetest saleswomen in Camaieu on Wenceslas Square. one of them told me that she has never seen someone who would look so good in leather pants. you can't be surprised that I bought them :)
- I went to school one hour earlier and I was so upset because of my stupidity that I went shopping and bought a top size 48. I have neved had something that huge :D
- jela jsem do školy o hodinu dřív a byla jsem tak naštvaná na svou demenci, že jsem šla nakupovat a koupila jsem si vršek o velikosti 48. ještě nikdy jsem neměla něco tak velkého :D
- potkala jsem nejmilejší prodavačky v Camaieu na Václaváku. jedna z nich mi řekla, že ještě nikdy neviděla nikoho, komu by tak slušely kožené kalhoty. nemůžete být překvapeni, že jsem si je koupila :)

- some guy I met on the street asked me "are we going to make love?" no, I replied and walked away. then I realized how mean he actually was :-o
- kluk, kterého jsem potkala na ulici, se mě zeptal "budeme se milovat?" ne, odpověděla jsem a odešla. až potom jsem si uvědomila, jak to od něj vlastně bylo ošklivé :-o


2010/10/24

unusual birthday party

I shot this birthday party last week. when I was going there, I only knew that it's a birthday party of a son. when I got there, I found out that this son celebrates his first year. and even better - it took place in a kindergarten!
tuhle narozeninovou oslavu jsem fotila minulý týden. když jsem na ni jela, věděla jsem jen, že je to oslava syna. když jsem tam dorazila, čekalo mě příjemné překvapení - zjistila jsem, že ten syn slaví své první narozeniny. a ještě líp - konalo se to ve školce!
2010/10/23

kožíšek v listí

I named this post in czech, because it just sounded cuter than "fur in leaves". I didn't want to jump there at first, but when I did, it was such a great feeling :D and I'm in love with that sweater with fake fur hood from h&m showroom!
nejdřív jsem do té hromady listí skočit nechtěla, ale když jsem skočila, byl to skvělý pocit :D a zbožňuju tenhle svetr s umělým kožíškem na kapuci z h&m showroomu!

 


new trendy accessories - leaves :D
nový módní doplněk - listí :D


2010/10/20

H&M showroom really is a heaven

what else can I say... let the pictures and a video talk :)
H&M showroom je doopravdy ráj :) co víc k tomu říct... nechám raději mluvit fotky a video :)I can't wait to show you what I got!!! by the way, that amazing tiger is already mine :)
nemůžu se dočkat, až vám ukážu, co jsem dostala...nádherné věci, opravdu. mám z toho radost tak na měsíc dopředu :D a mimochodem, ten úžasný tygr je už můj :) děkuju Káťo a Káťo!


2010/10/18

after I jumped off the tree...

(from the previous post) the walk continued.
poté, co jsem seskočila ze stromu (z minulého příspěvku), procházka pokračovala.


I loved those sunny autumn days when strangers greeted me with words hello goldilocks. :)
by the way...someone posted a little feature of my blog here. you can give me a thumb up (or even down :D) if you want ;)
I also added "features" section to the right side of my blog. I hope it will get bigger one day :D

zbožňovala jsem tyhle prosluněné podzimní dny, kdy mě náhodní kolemjdoucí zdravili slovy ahoj zlatovlásko. :)
mimochodem, někdo dal odkaz na můj blog na server incolour.sk. děkuju :) můžete mi dát palec nahoru (nebo dolů :)) jestli se vám chce ;)
taky jsem do pravé části svého blogu přidala sekci "features". doufám, že se jednoho dne začne zvětšovat :)


2010/10/15

mickey, minnie and I on a tree


and a little bit of artistic touch... :)
a trochu umělečna na závěr... :)

(bershka sweatshirt, F&F shorts, vagabond shoes)


2010/10/13

assignment #1: selfportrait

this is an assignment I had to do for my school - make a selfportrait.
but what actually is a selfportrait? for me it's the way you see yourself. and that fact makes selfportraits even more interesting. so... this is how I see myself right now...
tohle je úkol, který jsem měla na tento týden do školy - udělat autoportrét.
co vlastně autoportrét je? pro mě je to způsob, jakým vidíme sami sebe. a tento fakt dělá autoportrét ještě o něco víc zajímavější. takže... takhle vidím samu sebe teď...

the following photos are three-four years old and there is such a difference between those versions of me...
následující fotky jsou tři čtyři roky staré, ten rozdíl mezi různými verzemi mě je docela velký...
I think that these selfportraits don't show how I really look or looked, they rather show how I saw myself at that time. sometimes I hated my freckles, sometimes I thought they are quite cool. :) and this is what photography is about - we can easily recreate reality by using different angles of view. and actually that's why I love making photos. :)
myslím si, že tyto autoportréty neukazují, jak jsem doopravdy vypadala nebo vypadám, spíše zachycují to, jak jsem viděla samu sebe v té době. občas jsem nenáviděla své pihy, občas mi přišly docela fajn. :) a přesně tohle je to, o čem fotografie je - když použijeme jiný úhel pohledu, můžeme jednoduše přetvořit realitu. a to je vlastně důvod, proč miluju fotografování :) 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...