2010/09/30

šok

(I'm sorry this post is only in czech, but it's about a czech blogger (she wrote in czech only, so I doubt any of my foreign followers would know her.. :) who used photographs from another polish blogger and claimed it's her on the photographs. so...it seems like she faked her identity. I have no idea why on earth would somebody do that??) 

na jednom ze svých oblíbených českých blogů jsem se dnes ráno dočetla poměrně zajímavou novinku...určitě znáte sympatickou Nik z blogu youll-find-away.blogspot.com... možná byla talentovaná co se týče designu jejího blogu (který jsem po grafické stránce velmi obdivovala) a psaní pěkných článků a komentářů, ale tím to, zdá se, končí. upřímně, obdivuju její odvahu používat cizí fotografie a postavit svůj blog na jedné velké lži. jestli je to opravdu tak, že zkrátka brala fotografie z tohoto polského blogu a vydávala je za své vlastní, nemám slov a vůbec tomu nerozumím. (source)

 (source)
(tahle fotka, kterou také uveřejnila na svém blogu, dostává nyní nový rozměr...:))

moc doufám, že se dozvíme nějaké šokující a vševysvětlující vysvětlení a budeme moct dál čerpat secondhandovou inspiraci z "jejího" blogu......
co myslíte, má to nějaké (jiné než to, které se nabízí..) vysvětlení? a co vy, byli byste něčeho podobného schopni? nebo setkali jste se s už s něčím podobným? já ještě ne. ale možná je vhodné být v tomhle virtuálním světě obezřetnější...
update: mockrát děkuji Meg, která mi poslala odkaz na její formspring a na nedavný rozhovor s ní. co z toho všeho je asi pravda... no, můžem se jí zkusit zeptat na formsping.me :D


2010/09/27

sunny memories

the current weather in prague isn't very pleasant and I really miss beautiful sunny cities in italy that I visited during summer. the following photos can take me back and I can feel the summer atmosphere again...can you feel it, too? :)
počasí v praze teď není nic moc a mně se opravdu stýská po krásných slunečných městech v itálii, která jsem navštívila během léta. následující fotky mě můžou vzít zpět a já mohu opět cítit tu letní atmosféru...citíte ji také? :)

2010/09/24

meet Karolínka

a baby I had a photoshoot with.
I always thought that photograph babies is easy, they seem to look always pretty, but it really wasn't like that! actually I was quite surprised how difficult it was, but then, luckily, the results were better than I expected. :)
seznamte se s Karolínkou, miminkem, se kterým jsem měla focení.
vždycky jsem si myslela, že fotit děti je jednoduché. přišlo mi totiž, že vždycky vypadají hezky... ale vůbec to nešlo tak hladce! vlastně jsem byla docela překvapená, jak to bylo těžké, ale výsledky pak byly na druhou stranu naštěstí lepší, než jsem čekala. :)


 
the last one is probably my favourite one, which one is yours? :)
ta poslední je asi moje nejoblíbenější. a co vy, která se vám líbí? :)


2010/09/23

great news: models are people too!

I was very surprised when I saw this newest editorial for magazine numero (model: edita vilkeviciute,  photography: camilla arkans)...
byla jsem velmi překvapená, když jsem uviděla tento nový editorial pro časopis numero (modelka: edita vilkeviciute,  fotografka: camilla arkans)...


so can you see why I was surprised? the model actually has wrinkles on her face?? wow. this is such great news - models from magazines are people too!
actually I think I have never seen anything like this before, especially close-ups are usually very heavily photoshopped. I'm wondering what this means...did they forget to use photoshop? are they trying to make a new trend of models in magazines without disgustingly perfect faces and bodies? what do you think about this?
I must say, I would love to see more photos like this. because she seems to be even more beautiful like a real person without any post-processing.
vidíte, proč jsem byla překvapená? ta modelka má na svém obličeji vrásky?? páni. to jsou ale dobré noviny - modelky z časopisů jsou také lidé!
vlastně si myslím, že jsem nikdy neviděla nic podobného, zejména fotografie zblízka jsou obvykle hodně vyphotoshopované. přemýšlím, co to znamená...jen zapomněli použít photoshop? pokoušejí se zavést nový trend modelek v časopisech bez nechutně perfektních tváří a těl? co si o tom myslíte vy?
musím říct, že bych uvítala více fotografií jako jsou tyhle. ona se mi totiž zdá být takhle, jako opravdový člověk bez počítačových úprav, ještě krásnější.


2010/09/22

elle t-shirt & new butterfly

I used to buy many magazines when I was younger (of course I had to have every issue of cosmogirl! :D ), but now I don't regularly buy any of them. blogs are a better inspiration for me :)
this time, after I read all the good stuff about the newest czech elle with a t-shirt in it, I bought it. I must say I was very surprised by the amount of pages and the stylish look. and then I was dissapointed by the quality of the t-shirt. but when I tried it on, it was huuuge, but quite nice :) (I'm wearing it on the pictures below)
dřív jsem si kupovala spoustu časopisů (samozřejmě, že jsem musela mít každé číslo cosmogirl! :D ), ale teď už si pravidelně nekupuju žádný. blogy jsou pro mě lepší inspirací :)
ale tentokrát, když jsem četla samou chválu na nejnovější českou elle s tričkem uvnitř, jsem si ji koupila. musím říct, že jsem byla velmi překvapená množstvím stránek a stylovým vzhledem. a pak jsem byla zklamaná kvalitou trička. když jsem si ho zkusila, bylo obrovitánské, ale celkem ucházející...


I also went to a trade fair called beauty, I bought there some very cheap nailpolishes, nail stickers, rings and I even got chili coconut chips for free (it was quite interesting to try it, but never more :D).
zašla jsem taky na veletrh beauty, kde jsem si koupila levné laky, nálepky na nehty, prstýnky a dokonce jsem dostala vzorek kokosových chili lupínků (chutnalo to docela zajímavě, ale už nikdy víc :D )
and here is my new favourite butterfly :)
a tady je můj nový oblíbený motýl :)
2010/09/21

I had the honor to shoot a wonderful wedding

I love all those smiling faces that usually are on weddings :)
měla jsem tu čest fotit nádhernou svatbu...zbožňuju všechny ty usměvavé tváře, které obvykle na svatbách jsou :)
and here is one more "backstage" photo, myself in action :D
a tady je ještě jedna fotka "ze zakulisí", já v akci :D


2010/09/19

I received a package from wonderland

yes, I really got a package from wonderland. and inside was the cutest ring ever.
ano, opravdu jsem obdržela balíček z říše divů. a uvnitř byl ten nejkouzelnější prstýnek.
and here comes the challenge: spot the difference :D
if you like pretty things (like I do :)), visit their site or you can find them on e-bay too... some of their jewellery is really adorable!
a teď přichází soutěž: najděte rozdíl :D
pokud máte rádi hezké věci (jako já :)), podívejte se na jejich stránky nebo je taky můžete najít na e-bay...některé jejich věci jsou opravdu rozkošné! 


2010/09/17

outfit cookbook video :D

thank you for watching! I hope you enjoyed it... I'm still figuring out how to do all the video stuff :) by the way...what is your favourite video editing software?
I'm wearing h&m t-shirt, belt from old dress, h&m hat, ann christine jacket. 
have a wonderful weekend everyone!
děkuju za zhlédnutí! doufám, že se vám to líbilo... pořád přicházím na to, jak se zachazí s těmi všemi věcmi kolem videa:) mimochodem...jaké programy k editaci videa používáte vy?
na sobě mám triko h&m, pásek ze starých šatů, klobouk h&m, bundu ann christine.
přeji krásný víkend všem!

update: another video for good mood...I love it :D
update: ještě jedno video pro dobrou náladu...je výborné! :D2010/09/15

strawberry skirt & yellow dress

I saw this photo on fashion gone rogue and I had to share it with you. I don't like those photos that much, but I love what she's wearing (too bad it's not shown better...).
anyway, I sooo wish I had a skirt with strawberries on it! ♥
uviděla jsem tuhle fotku na fashion gone rogue a musela jsem se o ni s vámi podělit. ty fotky se mi až tolik nelíbí, ale hrozně se mi líbí to, co má na sobě (jen škoda, že to není vidět líp...).
každopádně, moc bych si přála mít sukni s jahůdkami! ♥

when I saw andy from stylescrapbook in the beautiful yellow dress on lookbook, I wanted to have it, too (good job, marketers from h&m ;) ).
když jsem uviděla andy ze stylescrapbooku v těhlech krásných žlutých šatech na lookbooku, chtěla jsem je taky mít (dobrá práce, marketéři z háemka ;) )

I didn't see it in czech stores though, until today! I tried it on, but I was quite disappointed. it didn't look as pretty as on andy!
ale neviděla jsem je v žádném českém obchodě, až dnes! zkusila jsem si je, ale byla jsem docela zklamaná - vůbec nevypadaly tak pěkně jako na andy!

note to myself: when someone looks AWESOME in particular clothes, it doesn't mean that I will look similar wearing that particular clothes too :D
note to myself: když někdo vypadá ÚŽASNĚ v určitém oblečení, neznamená to, že když budu mít to samé, budu vypadat taky tak :D


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...